Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Sosiaalilääketieteen yhdistys – Socialmediciniska föreningen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Sosiaalilääketieteen yhdistys on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää väestön terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä koskevaa sosiaalilääketieteellistä tutkimusta Suomessa. Tämän toteuttamiseksi yhdistys järjestää seminaareja, luento- ja esitelmätilaisuuksia, kursseja ja symposiumeja, harjoittaa julkaisutoimintaa, tukee alan tutkimustyötä, antaa lausuntoja sosiaalilääketieteen kysymyksissä sekä ylläpitää suhteita ulkomaisiin alan järjestöihin. Yhdistys voi perustaa rahastoja tavoitteidensa saavuttamiseksi.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä henkilöjäseniä sekä kannatus- ja yhteisöjäseniä, jotka toiminnallaan tahtovat edistää yhdistyksen tarkoituksia. Lisäksi yhdistys voi vähintään kolmen jäsenensä ehdotuksesta kutsua kunniajäseneksi koti- tai ulkomaisen henkilön. Perusteltu esitys kunniajäseneksi kutsumisesta on jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, joka antaa lausunnon asiasta yhdistyksen kokoukselle.

4 § Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, mutta yhdistyksen asiakirjat laaditaan suomenkielisinä.

5 § Yhdistys voi nimetä työryhmiä sekä muodostaa jaostoja, joilla on hallituksen valitsema puheenjohtaja.

6 § Yhdistys voi vastaanottaa toimintansa tukemiseksi lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

7 § Yhdistyksestä erotessa ja erotettaessa toimitaan kuten yhdistyslaissa on sanottu. Jos jäsen muistutuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuonna, voi hallitus katsoa hänet eronneeksi.

8 § Jäsen suorittaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Työelämän ulkopuolella olevat (esimerkiksi perustutkinto-opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat sekä eläkeläiset) suorittavat alennetun jäsenmaksun, joka syyskokouksessa määritellään erikseen. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta.

9 § Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Yhdistyksen kutsuu koolle hallitus joko omasta aloitteestaan tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittamaansa asiaa varten. Kokouskutsu toimitetaan vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta sanoma- tai aikakauslehdessä ilmoittamalla tai kutsukirjeellä postitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen sekä yhdistyksen kotisivulla.

10 § Hallitukseen kuuluvat syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kymmenen (10) varsinaista ja viisi (5) varajäsentä. hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asiat näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti, edustaa yhdistystä ja käyttää sen puhevaltaa. Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan, julkaisujen toimittajat sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt ja päättää heidän tehtävistään ja palkkauksestaan. hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi (5) jäsentä on saapuvilla.

11 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava yhdistyksen tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun hallituksen nimeämän muun toimihenkilön kanssa.

13 § Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, paitsi milloin kokous toisin päättää. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Päätöstä tehtäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi kun on kysymyksessä jäsenen erottaminen, kunniajäseneksi kutsuminen, yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen, joissa tapauksissa vaaditaan ¾ annetuista äänistä.

14 § yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään ennen toukokuun loppua käsitellään seuraavat asiat: - valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa, - käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto, - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 § Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistykselle kirjallisesti ennen marraskuun loppua. Hallituksen on annettava asiasta tieto yhdistyksen jäsenille vuoden loppuun mennessä ja lausunto vuosikokouksessa, missä asiasta päätetään. Jos yhdistys lopettaa toimintansa, on sen varat käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin yhdistyksen lähemmin määräämällä tavalla. Kuitenkin noudatettakoon lahjoituksina ja jälkisäädöksinä saatujen varojen suhteen lahjakirjoissa mahdollisesti olevia määräyksiä.